GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

Prohlášení o „Ochraně osobních údajů“

Prosíme, věnujte čas přečtení informací o ochraně osobních údajů – GDPR.

Proč shromažďujeme informace?
Informace jsou shromažďovány s cílem usnadnit proces komunikace mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb. Nabídnout Vám další služby tam, kde dáváte souhlas k takovým nabídkám a nám pomohou zlepšit tento proces pro budoucí použití.

K jakým účelům shromažďujeme informace?
• Průběh nebo podpora činnosti komunikačního procesu
• Proces dobrovolné registrace zákazníka k odběru newsletteru
• Statistické používání systému k jeho možnému vylepšení
• Není žádné jiné použití shromážděných informací, především informace nejsou nikdy předány bez souhlasu třetím stranám

Kdo má přístup k některým nebo všem shromážděným informacím?
• Majitele Hells Angels Bohemia, u kterého se bude poptávat služba.
• Poskytovatel webových stránek a kontaktního formuláře
• Instituce, které k tomu mají oprávnění

Jaký přístup garantujeme našim návštěvníkům ke shromážděným informacím, které se jich týkají?
Přístup ke všem shromážděným informacím je umožněn kdykoliv na požádání.
Pokud jste přesvědčeni, že naše webové stránky nebo systémy shromáždily nesprávné informace nebo chcete jakékoliv informace rozporovat, prosíme, kontaktujte nás.

Podmínky Cookies

Co jsou Cookies?
Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

K čemu soubory Cookies používáme?
• ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces komunikace s co nejmenšími obtížemi.
• při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji.

Jaké soubory cookie používáme:
Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
• konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
• trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
• remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
• analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
• esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu

Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

Používané cookies nám umožňují vylepšit webové stránky.

Jestliže nechcete přijímat cookies, můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče. Funkce Nápovědy přímo ve vašem prohlížeči vysvětluje jak změníte toto nastavení. Můžete také navštívit www.aboutcookies.org, které obsahují komplexní informace o tom, jak spravovat soubory cookies v široké škále prohlížečů.

Prosíme berte na vědomí, že díky blokování cookies nemusíte být schopni plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek.


Personal data processing principles
„Data Protection“ statement

Please take the time to read the information on data protection – GDPR.

Why do we collect information?
Information is collected to facilitate the communication process between the customer and the service provider. To offer you additional services where you consent to such offers and to help us improve the process for future use.

For what purposes do we collect information?

 • To conduct or support the operation of the communication process
 • The process of voluntarily registering a customer for a newsletter
 • Statistical use of the system for possible improvements
 • There is no other use of the information collected, in particular the information is never passed on to third parties without consent

Who has access to some or all of the information collected?

 • The owner of HajníkDesign, from whom the service will be requested.
 • The provider of the website and contact form
 • Institutions authorised to do so

What access do we guarantee our visitors to the information collected that concerns them?
Access to all the information collected is granted at any time upon request.
If you believe that our website or systems have collected incorrect information or wish to dispute any information, please contact us.

Cookie Policy

What are Cookies?
Cookies are small files that store information in your browser and are commonly used to distinguish individual users. However, a user’s person is not identifiable based on this information.

What do we use cookies for?

 • For the correct functionality of our website, so that the communication process can be completed with the least possible difficulty.
 • To determine which pages and features visitors use most frequently.

What cookies we use:
The cookies used on our site can be divided into two basic types in terms of their durability. Short-term „session cookies“ which are only temporary and remain stored in your browser only until you close your browser, and long-term „persistent cookies“ which remain stored on your device for much longer or until you manually delete them (the length of time cookies remain on your device depends on the setting of the cookie itself and your browser settings).

In terms of the function that each cookie performs, cookies can be divided into:

 • conversion cookies, which allow us to analyse the performance of different sales channels
 • tracking cookies, which in combination with conversion cookies help us analyse the performance of different sales channels
 • remarketing cookies, which we use to personalise the content of ads and target them correctly
 • analytics, which help us improve the user experience of our website by understanding how users use it
 • Essential, which are important for the basic functionality of the site

Some cookies may collect information that is subsequently used by third parties and which, for example, directly support our advertising activities („third party cookies“). However, you cannot be identified by this information.

The cookies we use enable us to improve the website.

If you do not wish to receive cookies, you can adjust your browser settings. The Help function directly in your browser explains how to change these settings. You can also visit www.aboutcookies.org for comprehensive information on how to manage cookies across a wide range of browsers.

Please note that by blocking cookies, you may not be able to take full advantage of the features of this website.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Comments are closed